ברוכים הבאים לאתר thelab.co.il  (להלן: "האתר").

האתר מציג את שירותי ו/או את מוצריו של ליבה נטוורק (להלן: "בית העסק").

האתר מופעל על ידי  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ גוד פיוצ'ר   (להלן: " מפעיל האתר").

יובהר מעתה כי מפעיל האתר בעל האתר וכי מפעיל האתר הינו המפרסם מטעמו של בית העסק בלבד וכי מפעיל האתר אינו נותן השירות ו/או המוכר של כל שירות ו/או מוצר אשר יוצגו באתר.

כל הנאמר ונכתב באתר זה הינו בגדר המלצה בלבד ואיננו מחליף כל ייעוץ מקצועי.

מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר שהוא מנהל ומפעיל, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותו של מפעיל האתר ביחס להגנת הפרטיות, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעיל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים בו, וכיצד משתמש מפעיל האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו').

 1. יצירת קשר והשארת פרטים באתר:
 1. משתמש אשר השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו לצורך התקשרות אותו גוף עם המשתמש.
 2. השארת פרטים תהיה כרוכה בהשארת הפרטים הבאים כגון: שם , מספר טלפון ונייד, ודואר אלקטרוני, שעות פעילות מפעיל האתר ראשון – חמישי 10:00-17:00
 3. משתמש אשר השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא מסכים כי פרטיו יועברו לבית העסק בלבד לצורך יצירת קשר עמו ולא תהיה לו כל טענה כלפי מפעיל האתר בשל כך.
 4. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמי שיצור עמו קשר זה נציג מטעם בית העסק או/ו מטעם מפעיל האתר.
 5. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור עמך קשר, במידת הצורך.
 6. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שמסרת יישמרו על ידי מפעיל האתר.
 7. במידה והושארו פרטים, הנך מצהיר כי בית העסק אשר יפנה אליך הינו גוף עצמאי ונפרד ממפעיל האתר וכי לא תהיה לך כל טענה בקשר להתקשרות עם בית העסק כלפי מפעיל האתר.
 8. המשתמש מצהיר כי במקרה ובעת מתן תגובה על ידו בעמוד הפייסבוק, ייתכן כי יעשה שימוש בפרופיל המשתמש לצורך פרסום העמוד באתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעיל האתר בשל כך.
 1. מפעיל האתר דואג לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר.
 2.  על אף  מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האתר.
 3. המשתמש מסכים כי מפעיל האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו, המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד מפעיל האתר בשל כך.
 1. מפעיל האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שנמסר באמצעות המשתמש.
 2. הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעיל האתר ובאחריותו.
 3. מפעיל האתר יהא רשאי לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
 4. הנך נותן הסכמתך לכך שמפעיל האתר יהיה רשאי לאסוף ולהפיק את המידע , ולעשות שימוש במידע , כדי לאפשר לך להשתמש באתר, למטרות שיווק ומכירה, שיפור השירות, מתן שירותים, דיוור ישיר, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן להעברת המידע לבית העסק למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק.
 5. אינך מחויב לתת הסכמתך לשימוש כאמור למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע ובעת השארת פרטים באתר הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לכל שימוש בו ולהעברתו, הכול כמפורט במדיניות הפרטיות.
 1. מפעיל האתר יהא רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי  – לבית העסק בהתאם לסוג השירותים ו/או המוצרים כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.
 2. הנך מאשר כי לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, מפעיל האתר יהא רשאי להעביר את המידע לבית העסק וכן בית העסק יהיה רשאי לשמור את המידע במאגרי המידע שלו. מפעיל האתר  לא יישא באחריות בכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של בית העסק במידע כאמור.
 3. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.
 4. מעבר לאמור לעיל, מפעיל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
 5. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.
 6. אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.
 7. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 8. במידה ומפעיל האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 1. בעת השימוש באתר מפעיל האתר יהא  רשאי לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות.
 2.  בעת השימוש באתר המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.
 3. מפעיל האתר יהיה רשאי להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיו לשותפיו העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו.
 4. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיו העסקיים של מפעיל האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.
 1. ייתכן כי בכוונת מפעיל האתר ו/או בית העסק  לשלוח אליך מזמן לזמן בדואר אלקטרוני ו/או ב- SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 2. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו לאתר יישלח אליו חומר שיווקי, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו .
 3. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי מפעיל האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.
 4. המשתמש מאשר כי הנו מסכים לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ממפעיל האתר ומבית העסק.
 1. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעיל האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 2. יתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.
 3.  ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במכשירך ושיבוץ web beacons "משוואת רשת" במודעות הפרסומת ("Cookies"). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics, Tag Manager.
 4. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
 5. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. 
 6. המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד.  אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).
 7. בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך ובמכשירך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות  באתרי אינטרנט אחרים. 
 1. מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.